Regulamin hotelowy

Hotel Polaris
72-600 Świnoujście
ul. Słowackiego 33

 1. Pokoje hotelowe wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 11.00.
 3. Gość hotelowy może zająć bez dodatkowej opłaty pokój wcześniej w dniu w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.
 4. Jeżeli gość hotelowy opuści pokój po godzinie 11.00 zobowiązany jest dokonać dopłat według następujących zasad:

  11.00 – 16.00 – 30% opłaty za dobę hotelową
  16.00 – 18.00 – 50% opłaty za dobę hotelową
  po godz. 18.00 – 100% opłaty za dobę hotelową

 5. Wynajmując pokój hotelowy gość określa czas swojego pobytu w hotelu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju hotelowego, co jednak nie wiąże hotelu.
 7. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia wynajmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 8. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwolnionego przez siebie pokoju innym osobom, które nie zostały uprzednio zameldowane, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Hotel pobiera opłatę z góry.
 10. Gość przed zapłatą ma prawo obejrzeć zamówiony pokój.
 11. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 12. W hotelu należy zachować ciszę od godz. 23.00 do 7.00 dnia następnego.
 13. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub mieniu gości, albo też w inny sposób zakłócił spokój oraz funkcjonowanie hotelu.
 14. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o zgłaszanie ich w recepcji .Reklamacje nie zgłoszone w recepcji lub u opiekuna nie będą rozpatrywane . Czas na złożenie reklamacji mija po 14 dniach od wyjazdu z Hotelu
 15. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
  5. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości, zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 16. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego.
 17. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. Przed każdorazowym wyjściem z pokoju gość hotelowy powinien: a) zamknąć krany i okna
 19. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien zamknąć drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Gość otrzymuje jeden klucz do pokoju ale na życzenie może otrzymać klucz dodatkowy .Za dodatkowy klucz nie jest pobierana opłata a jedynie depozyt .Depozyt zwracany jest po zwrocie kluczy.
 20. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno:
  1. używać, czajników, grzałek elektrycznych i grzejników zasilanych energią elektryczną,
  2. palić tytoniu w pokojach hotelowych.
  Palenie papierosów jest możliwe wyłącznie na balkonach . W przypadku palenia w pokojach hotel naliczy dodatkową opłatę za ponadstandardowe czyszczenie pokoju polegające na ozonowaniu całego pokoju hotelowego .
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt , a w przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez 1 miesiąc. Po miesiącu od wyjazdu gościa rzeczy pozostawione zostaną oddane do utylizacji.
 23. Gość hotelowy ma prawo korzystać z telefonu hotelowego bez ograniczeń. Hotel posiada automatyczną centralę telefoniczną, która umożliwia dzwonienie bez konieczności łączenia przez recepcje. Czas trwania połączenia jest rejestrowany. Gość zobowiązany jest zgłosić fakt telefonowania w dniu wyjazdu i uregulować rachunek za telefon według taryfikatora centrali hotelowej.
 24. Hotel zezwala na pobyt zwierząt domowych za dodatkową opłatą w pokoju właściciela. Zwierzęta muszą być zdrowe i posiadać aktualne badania weterynaryjne. Psy muszą posiadać kaganiec i być prowadzone na smyczy. Pies nie ma prawa przebywania w jadalni.
 25. Gość hotelowy może korzystać z parkingu strzeżonego przy hotelu za dodatkową opłatą.
 26. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. b) budzenie o wyznaczonej przez gościa godzinie,
  3. c) przechowywanie bagażu w dniu przyjazdu oraz w dniu wyjazdu gościa hotelowego.
 27. Hotel zobowiązuje się do wymiany pościeli raz na 7 dni. Gość za dodatkową opłatą może dokonywać częstszych wymian pościeli
 28. Wymiana ręczników odbywa się według potrzeb nie rzadziej niż raz na 3 dni.
 29. Gość hotelowy może korzystać z oferowanych przez hotel zabiegów ( masaży, masaży wodno - powietrznych, sauny parowej i innych) za dodatkową opłatą. Wszelkie opłaty za zabiegi uiszcza się w recepcji.
 30. Hotel oferuje sprzedaż pojedynczych posiłków tj. obiadu, kolacji,prowiantu na drogę.
 31. Przy recepcji znajduje się barek w którym można dokonać zakupu herbaty, kawy i napojów przez całą dobę.
 32. Hotel pobiera kaucje za wypożyczone szlafroki. Kaucja jest zwracana po oddaniu szlafroku.
 33. Za wypożyczenie szlafroków pobiera jest opłata w wysokości ustalanej w cenniku.
 34. Hotel świadczy usługi uzupełniające w postaci: groty solnej, zabiegów fizykoterapeutycznych i wellness. Usługi te są rozliczane na podstawie cenników.
Życzymy miłego pobytu w Hotelu „Polaris”