Informacja o rocznej ocenie jakości wody

Pełna treść decyzji znajduje się w biurze Hotelu na pierwszym piętrze

Informujemy ,że w dniu 09.09.2019 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu wydał decyzję PS-NS-HK/3622/19 w sprawie oceny jakości wody.

Konkluzja wydanej decyzji: „Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni mieszczącej się w obiekcie Hotelu „Polaris” przy ul. Słowackiego 33 w Świnoujściu w tym doprowadzona na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone z załączniku Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9. listopada 2015 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz.2016)” Pełna treść decyzji znajduje się w biurze Hotelu na pierwszym piętrze